ഇംപാക്റ്റ് കേരള- Accounts Manager,IT Officer,Data Entry Operator എന്നീ തസ്തികകളിലേയ്ക്ക് കരാര്‍ അടിസ്ഥാനത്തില്‍ നിയമിക്കുന്നതിനു അപേക്ഷ ക്ഷണിക്കുന്നു