കേരള ലോകായുക്ത ആക്റ്റ് 1999 - ജീവനക്കാരുടെ സ്വത്ത്‌ വിവരം പട്ടിക സമര്‍പ്പിക്കുന്നത് - സംബന്ധിച്ച്