നടപടിക്രമങ്ങൾ - ഡെപ്യൂട്ടി ഡയറക്ടര്‍ (ഓപ്പറേഷൻ & മെയിന്റനൻസ്) - ശ്രീ വിപിൻ മധുമ്മല്‍