ഓഫീസ് ആവശ്യത്തിനു കാര്‍ വാടകക്ക്- ക്വട്ടേഷന്‍ ക്ഷണിക്കുന്നു

Posted on Monday, December 30, 2019

ഇന്‍ഫര്‍മേഷന്‍ കേരള മിഷന്‍ ഓഫീസ് ആവശ്യത്തിനു കാര്‍ വാടകക്ക് എടുത്തു ഉപയോഗിക്കുന്നതിനു ക്വട്ടേഷന്‍ ക്ഷണിക്കുന്നു>> Notice