ഐ.കെ.എം ജീവനക്കാരുടെ ജോലി സമയം, ഹാജർ -ക്രമീകരണ ഉത്തരവ് - 02.07.2020

Posted on Friday, July 3, 2020

കോവിഡ് 19 വ്യാപനം തടയുന്നതിനുള്ള പ്രവർത്തനങ്ങൾ - നിയന്ത്രണങ്ങളും നടപടിക്രമങ്ങളും - ഐ.കെ.എം ജീവനക്കാരുടെ ജോലി സമയം, ഹാജർ എന്നിവ താല്‍ക്കാലികമായി ക്രമീകരിച്ച ഉത്തരവ്

 

ഐ.കെ.എം ജീവനക്കാര്യം - സ്വരാജ് ഭവനില്‍ കോവിഡ് 19 പ്രതിരോധത്തിന്‍റെ ഭാഗമായി ഐ കെ എം  നോഡല്‍ ഓഫീസറെ നിയമിച്ച് ഉത്തരവ് 

Posted on Friday, July 3, 2020

ഐ.കെ.എം ജീവനക്കാര്യം കോവിഡ് 19 ന്‍റെ പ്രതിരോധത്തിന്‍റെ ഭാഗമായി സ്വരാജ് ഭവനില്‍ ഐകെഎമ്മിനെ പ്രതിനിധീകരിച്ചു കൊണ്ട് സീനിയര്‍ അസിസ്റ്റന്‍റ് ഗ്രേഡ് 1 ആയ ശ്രീ സുനില്‍ കുമാറിനെ നോഡല്‍ ഓഫീസറായി നിയോഗിച്ച് ഉത്തരവ് സംബന്ധിച്ച്

2019-2020 സാമ്പത്തിക വർഷത്തെ അക്കൗണ്ടുകളുടെ ഓഡിറ്റിനായി സ്റ്റാറ്റ്യൂട്ടറി, ഇന്റേണൽ ഓഡിറ്റർമാരുടെ തസ്തികകളിലേക്ക് അപേക്ഷ ക്ഷണിക്കുന്നു

Posted on Tuesday, June 30, 2020

INFORMATION KERALA MISSION (an Autonomous Institution under LSGD, registered under the Travancore – Cochin Literary, Scientific and Charitable Societies Registration Act, 1955), Ground Floor, Swaraj Bhavan, Nanthancode, Thiruvananthapuram – 695003, Email: ikm@ikm.org.in ,invites Statutory and Internal auditors for the audit of accounts for the financial year 2019-2020. Chartered Accountants Partnership firms may forward their bids including terms and conditions to the undersigned on or before 27.07.2020, 5 pm.

അന്താരാഷ്ട്ര യോഗാദിനാചരണം - 2020 ജൂണ്‍ 21

Posted on Friday, June 19, 2020

അന്താരാഷ്ട്ര യോഗാദിനാചരണം - 2020 ജൂണ്‍ 21 - ാം തിയതി സംസ്ഥാനത്ത് ആചരിക്കുന്നത് - സംബന്ധിച്ച നിര്‍ദ്ദേശങ്ങള്‍

Tags