ഐകെഎം- ജീവനക്കാര്യം- സഹായ സോഫ്റ്റ് വെയറില്‍ ഫീല്‍ഡ് തല ജീവനക്കാര്‍ ഹാജര്‍ വിവരങ്ങള്‍ രേഖപ്പെടുത്തുന്നതിന് പുതുക്കിയ നിര്‍ദേശങ്ങള്‍ -23.11.2019

Posted on Thursday, November 28, 2019

സഹായ സോഫ്റ്റ് വെയറില്‍ ഫീല്‍ഡ് തല  ജീവനക്കാര്‍ ഹാജര്‍ വിവരങ്ങള്‍ രേഖപ്പെടുത്തുന്നതിന് പുതുക്കിയ നിര്‍ദേശങ്ങള്‍ -23.11.2019