അഞ്ചാമത് ഗവേണിംഗ് ബോഡി യോഗത്തിന്‍റെ തീരുമാനം -10 ഫെബ്രുവരി 2022