ഐ.കെ.എം ജീവനക്കാര്യം-ജീവനക്കാരുടെ പൊതു സ്ഥലമാറ്റം -അപേക്ഷകൾ സമർപ്പിക്കുന്നത്‌ സംബന്ധിച്ച്