ഐ.കെ.എം - ശ്രീമതി. സൈമ എസ് കൺട്രോളർ ഓഫ് അഡ്മിനിസ്ട്രേഷൻ, എക്സിക്യൂട്ടീവ് ഡയറക്ടർ തസ്തികയുടെ അധിക ചുമതല നല്‍കി ഉത്തരവ്