ഐ.കെ.എം - Senior Developer,Junior Developer എന്നീ തസ്തികകളിലേക്ക് അപേക്ഷ ക്ഷണിക്കുന്നു.

Posted on Tuesday, August 17, 2021
Post No. Educational Qualification Experience Salary
Senior Developer 1 B-Tech (Electronics or Computer Science) /MCA
 • Must have 5+ years of experience in
  designing, developing and maintaining IT
  application development, maintenance
  and support areas using multiple
  technologies.
 • Should have at least 4 years experience in PHP, Different PHP frameworks, Postgres, Angular JS, MVC, SOA.
 • Good communication and interpersonal skills.
 • Must be familiar with project lifecycle documentation.
60,000 -
65,000/-
Junior Developer 2 B-Tech (Electronics or Computer Science) /MCA
 • Must have 3 + years of experience in designing, developing and maintaining IT application development, maintenance and support areas using multiple technologies.
 • Should have at least 2 years experience in PHP, Different PHP frameworks, Postgres, Angular JS, MVC.
 • Good communication and interpersonal skills.
 • Must be familiar with project lifecycle documentation.
40,000 -
45,000/-

The term of contract appointment shall be for 1 years which may be extended on need basis
and based on the performance of the candidate.
Age limit: Below 45 years
Last date of Submitting Applications: 15 September 2021
Candidates should apply in the prescribed application format downloaded from our
website:- www.ikm.gov.in and shall sent the application through email as well as hard copy
of the application along with copies of certificates, to the following address.
Executive Director, Information Kerala Mission, Swaraj Bhavan, Nanthancode, Kowdiar
PO, Thiruvananthapuram - 695 003,
Please see the Application Format attached