ഐ.കെ.എം - ജീവനക്കാര്യം -ശ്രീ .ശ്രീകാന്ത്.പി.എസ് ,സെക്രട്ടറി പൊയ്യ ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത് അന്യത്ര സേവനവ്യവസ്ഥയിൽ ഡൊമയിൻ എക്സ്പർട്ടായി നിയമിച്ച ഉത്തരവ്