പൊതുഭരണ വകുപ്പിലെ അണ്ടർ സെക്രട്ടറിയായ ശ്രീ.സജീവ് എസ്സിനെ അന്യത്ര സേവനവ്യവസ്ഥയിൽ പർച്ചേസ് ആൻ്റ് സ്റ്റോർസ് ഓഫീസറായി നിയമിച്ച ഉത്തരവ്