വിവരാവകാശ നിയമം 2005 -പ‍ര്‍ച്ചേസ് ആന്‍ഡ് സ്റ്റോര്‍സ് ഓഫീസര്‍ക്ക് സ്റ്റേറ്റ് പബ്ലിക് ഇന്‍ഫര്‍മേഷന്‍ ഓഫീസറുടെ അധിക ചുമതല നല്‍കിയ - ഉത്തരവ്